Loading...
Empty cart

No products in the cart.

[Zalo Ads] Tạm dừng tính năng chọn đối tượng “Lookalike”

Từ ngày 31/12/2021, Zalo Ads sẽ tạm dừng hình thức chọn đối tượng theo “Tệp đối tượng tương tự” (Lookalike audience) để nâng cấp hệ thống và tối ưu tính năng.
 
– Thời gian dừng: 31/12/2021
– Thời gian mở lại: giữa/cuối Tháng 1/2022 (Zalo Ads sẽ cập nhật chính xác thời gian sau cho anh/chị)
 
Lưu ý: tạm dừng cho nhóm đối tượng tạo mới, nhóm đối tượng cũ đã lưu vẫn hoạt động bình thường.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Top
Yêu cầu tư vấn